Sada Velká nad 20m3 - kryté a venkovní bazény bezchlórové chemie

Původní cena s DPH:   1335 Kč
1 335,- s DPH
1 103,- Kč bez DPH

Ks    
Kód: PDP 02P 01
Dostupnost: skladem


Sada Velká nad 20m3 - kryté a venkovní bazény bezchlórové chemie

Bezchlórová bazénová chemie PROdezi POOL. Tato sada je navržena pro jednoduchou údržbu bazénové vody v domácích krytých a venkovních  bazénech nad 20m3 

Sada obsahuje:  
2x PROdezi POOL              1l  koncentrovaný prostředek určený pro dezinfekci bazénové vody
1x PROdezi POOL Oxi       1,8kg  prostředek určený pro „ OXIDACI „ bazénové vody

1x PROdezi POOL Flock     1l  prostředek určený pro vyvločkování bazénové vody

Při dodržení doporučeného dávkování, bude Vaše bazénová voda čistá, průzračná a hlavně BEZ CHLÓRU.
Doporučuje se dávkovat KAŽDOU NEDĚLI VEČER  a to SAMOSTATNĚ  PROdezi POOL a PROdezi POOL Oxi !!!!!!

 

Příklady použití SADY PROdezi POOL:
Po prvním napuštění bazénu a dále každou neděli večer

Bazén Ø4,6 x 1,07 = 17,1 m3
250ml PROdezi POOL         ( 2,5dcl)
-  300g   PROdezi POOL Oxi  ( 3 zarovnaného víčka dózy)

Bazén 6,00 x 3,00 x 1,20  = 21,6 m3
-  320 ml PROdezi POOL         ( 3,2 dcl)
-  370g    PROdezi POOL Oxi  ( 3+2/3 zarovnaného víčka dózy)

 

 

Způsob dávkování: 

Dávku PROdezi POOL
Běžné dávkování 15ml /1m3 (1.000 l) vody každých 7 dnů. Při silném znečištění 30ml / 1m3.
Promíchejte s vodou o teplotě > 20°C v nádobě cca 5litrů a poté roztok rozlijte po hladině vody .
Případně roztok přímo aplikujte do skimmeru nebo vyrovnávací nádrže.
Ošetření provádějte bez přítomnosti osob v bazénu a při zapnuté cirkulaci.
Důležité je pravidelně kontrolovat pH pro udržení kvality vody.
Dávku PROdezi POOL OXI
Běžné dávkování 20 – 25g  /1m3 (1.000 l) vody každých 7 dnů.

Promíchejte s vodou o teplotě > 20°C v nádobě cca 5litrů a poté roztok rozlijte po hladině vody .
Případně roztok přímo aplikujte do skimmeru nebo vyrovnávací nádrže.
Ošetření provádějte bez přítomnosti osob v bazénu a při zapnuté cirkulaci.
Důležité je pravidelně kontrolovat pH pro udržení kvality vody
Dávku PROdezi POOL Flock 
Standardní dávka  (mírné vločkování) 5 ml/1 m³  vody,  v horizontu  1x za 20 dnů.  
Aplikovanou dávku nařeďte vodou do nádoby o objemu cca 5 l a rovnoměrně nadávkujte bez přítomnosti osob do bazénové vody a při zapnuté filtraci nebo protiproudu.
Ponechte 4 až 6 hodin promíchávat

POZOR: při předávkování vznikne v bazénu mléčný zákal, který lze odstranit pouze velkým naředěním novou vody. Proto dbejte velké opatrnosti při dávkování.

 

Bezpečnost a první pomoc:

Nebezpečí

H302 Zdraví škodlivý při požití.
H314 Způsobuje těžké poleptání kůže a poškození očí.
H317 Může vyvolat alergickou kožní reakci.
H318 Způsobuje vážné poškození očí
H334 Při vdechování může vyvolat příznaky alergie nebo astmatu nebo dýchací potíže.
H412 Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.
P102 Uchovávejte mimo dosah dětí
P260 Nevdechujte prach
P280 Používejte ochranné rukavice a ochranné brýle
P305+P351+P338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně oplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.
P303 + P361 + P353 PŘI STYKU S KŮŽÍ (nebo s vlasy): Veškeré kontaminované části oděvu okamžitě svlékněte. Opláchněte kůži vodou/osprchujte.
P501 Odstraňte obsah a obal jako nebezpečný odpad.
EUH208 Obsahuje polyhexamethylen guanidinhydrochlorid. Může vyvolat alergickou reakci.
EUH 210 Na vyžádání je k dispozici bezpečnostní list

Používejte biocidní přípravky bezpečně. Před použitím si vždy přečtěte údaje na obalu a připojené informace o přípravku.


Doprava zdarma od 2000 Kč