Sada PROdezi Whirlpool - bezchlórová bazénová chemie pro kryté i venkovní vířivky

Původní cena s DPH:  
760,- s DPH
628,- Kč bez DPH

Ks    
Kód: PDP 03W 01
Dostupnost: skladem


Sada PROdezi Whirlpool - bezchlórová bazénová chemie pro kryté i venkovní vířivky

Bezchlórová bazénová chemie PROdezi Whirpool. Tato sada je navržena pro jednoduchou údržbu  vody v domácích krytých i venkovních vířivkách

Sada obsahuje:
1x PROdezi  Whirpool   1l koncentrovaný prostředek určený pro dezinfekci vody ve vířivkách
1x PROdezi POOL Oxi   1 kg prostředek určený pro „ OXIDACI „ bazénové vody

Při dodržení doporučeného dávkování, bude Vaše voda ve vířivce čistá, průzračná a hlavně BEZ CHLÓRU.
Doporučuje se dávkovat KAŽDOU NEDĚLI VEČER  a to SAMOSTATNĚ  PROdezi Whirpool a PROdezi POOL Oxi !!!!!!

 

Příklady použití SADY PROdezi Whirpool:
Po prvním napuštění vířívky  a dále každou neděli večer

Vířivka klasik  = cca 1,3 m3
- 130ml PROdezi Whirpool        ( 1,3 dcl)
-   30g   PROdezi POOL Oxi       ( 1/3  zarovnaného víčka dózy)

 

Způsob dávkování:

PROdezi  Whirlpool   Upravte pH vody na úroveň 6,8-7,2.
Startovací dávku 250 ml/1 m3 aplikujte vždy po napuštění čerstvé vody přímo do vody ve vířivce.
Udržovací dávku 100 ml/1 m3 dávkujte 1x za 7 dní
Dávkování provádějte při zapnuté cirkulaci, resp. tryskách a nechte dobře promíchat do celého objemu vířivky. Ošetření provádějte bez přítomnosti osob ve vířivce. Používat vířivku je možné po řádném promíchání vody. Pro dlouhodobé udržení kvality vody doporučujeme kombinovat s dávkováním oxidačního přípravku PROdezi POOL OXI podle návodu
PROdezi POOL OXIBěžné dávkování 20 – 25g  /1m3 (1.000 l) vody každých 7 dnů promíchejte s vodou o teplotě > 20°C v nádobě cca 5litrů a poté roztok rozlijte po hladině vody, případně roztok přímo aplikujte do skimmeru.
Ošetření provádějte bez přítomnosti osob v bazénu a při zapnuté cirkulaci.
Důležité je pravidelně kontrolovat pH 6.8-7,2 pro udržení kvality vody

 

Bezpečnost a první pomoc:

Nebezpečí

H302 Zdraví škodlivý při požití.
H314 Způsobuje těžké poleptání kůže a poškození očí.
H317 Může vyvolat alergickou kožní reakci.
H318 Způsobuje vážné poškození očí
H334 Při vdechování může vyvolat příznaky alergie nebo astmatu nebo dýchací potíže.
H412 Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.
P102 Uchovávejte mimo dosah dětí
P260 Nevdechujte prach
P280 Používejte ochranné rukavice a ochranné brýle
P305+P351+P338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně oplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.
P303 + P361 + P353 PŘI STYKU S KŮŽÍ (nebo s vlasy): Veškeré kontaminované části oděvu okamžitě svlékněte. Opláchněte kůži vodou/osprchujte.
P501 Odstraňte obsah a obal jako nebezpečný odpad.
EUH208 Obsahuje polyhexamethylen guanidinhydrochlorid. Může vyvolat alergickou reakci.
EUH 210 Na vyžádání je k dispozici bezpečnostní list

Používejte biocidní přípravky bezpečně. Před použitím si vždy přečtěte údaje na obalu a připojené informace o přípravku.


Doprava zdarma od 2000 Kč