Sada pro domácí nafukovací bazény - na CELOU SEZÓNU bezchlórové chemie

Původní cena s DPH:  
760,- s DPH
628,- Kč bez DPH

Ks    
Kód: PDP 01M 01
Dostupnost: skladem


Sada pro domácí nafukovací bazény - na CELOU SEZÓNU bezchlórové chemie

Bezchlórová bazénová chemie PROdezi POOL. Tato sada je navržena pro jednoduchou údržbu bazénové vody v domácích nafukovacích bazénech na celé léto.

Sada obsahuje:
1x PROdezi POOL 1l  koncentrovaný prostředek určený pro dezinfekci bazénové vody
1x PROdezi POOL Oxi 1kg  prostředek určený pro „ OXIDACI „ bazénové vody

Při dodržení doporučeného dávkování, bude Vaše bazénová voda čistá, průzračná a hlavně BEZ CHLÓRU.Doporučuje se dávkovat KAŽDOU NEDĚLI VEČER  a to SAMOSTATNĚ  PROdezi POOL a PROdezi POOL Oxi !!!!!!

 

Příklady použití SADY PROdezi POOL:
Po prvním napuštění bazénu a dále každou neděli večer

Bazén Ø 2,44 x 0,66 = 2,3 m3
-  35ml PROdezi POOL         ( 0,3 dcl)
-  50g   PROdezi POOL Oxi  ( 1/2 zarovnaného víčka dózy)

Bazén Ø 3,05 x 0,76 = 3,6 m3
-  55ml PROdezi POOL          ( 0,5 dcl)
-  80g   PROdezi POOL Oxi  ( 2/3 zarovnaného víčka dózy)

Bazén Ø 3,66 x 0,76 = 5,6 m3
-   84ml PROdezi POOL         ( 0,8dcl)
- 140g   PROdezi POOL Oxi  ( 1+ 1/2 zarovnaného víčka dózy)

Bazén Ø 3,96 x 0,84 = 7,3 m3
-  110ml PROdezi POOL         ( 1,1dcl)
-  180g   PROdezi POOL Oxi  ( 1+2/3 zarovnaného víčka dózy)

 Bazén Ø 4,6 x 1,07 = 17,1 m3
-  250ml PROdezi POOL         ( 2,5dcl)
-  350g   PROdezi POOL Oxi  ( 3+1/2 zarovnaného víčka dózy)

 

Dávkování PROdezi Pool Shockpři napuštění bazénu 20ml na 1m3 a dále při případném vyšším znečištění

 

Způsob dávkování:

Dávku PROdezi POOL  promíchejte s vodou o teplotě > 20°C v nádobě cca 5litrů a poté roztok rozlijte po hladině vody .
Případně roztok přímo aplikujte do skimmeru nebo vyrovnávací nádrže.
Ošetření provádějte bez přítomnosti osob v bazénu a při zapnuté cirkulaci.
Důležité je pravidelně kontrolovat pH pro udržení kvality vody.
Dávku PROdezi POOL OXI  promíchejte s vodou o teplotě > 20°C v nádobě cca 5litrů a poté roztok rozlijte po hladině vody.
Případně roztok přímo aplikujte do skimmeru nebo vyrovnávací nádrže.
Ošetření provádějte bez přítomnosti osob v bazénu a při zapnuté cirkulaci.
Důležité je pravidelně kontrolovat pH pro udržení kvality vody
PROdezi POOL  je koncentrovaný prostředek určený pro dezinfekci bazénové vody.Běžné dávkování 15ml /1m3 (1.000 l) vody každých 7 dnů. Při silném znečištění 30ml / 1m3.
PROdezi POOL Oxi   je prostředek určený pro „ OXIDACI „ bazénové vody. Voda je čirá a jiskřivá. Běžné dávkování 20 g  /1m3 (1.000 l) vody každých 7 dnů.
PROdezi POOL Flock  je prostředek určený pro vyvločkování bazénové vody. Standardní dávka  (mírné vločkování) 5 ml/1 m³  vody,  v horizontu  1x za 20 dnů.  

 

Bezpečnost a první pomoc:

Nebezpečí

H302 Zdraví škodlivý při požití.
H314 Způsobuje těžké poleptání kůže a poškození očí.
H317 Může vyvolat alergickou kožní reakci.
H318 Způsobuje vážné poškození očí
H334 Při vdechování může vyvolat příznaky alergie nebo astmatu nebo dýchací potíže.
H412 Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.
P102 Uchovávejte mimo dosah dětí
P260 Nevdechujte prach
P280 Používejte ochranné rukavice a ochranné brýle
P305+P351+P338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně oplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.
P303 + P361 + P353 PŘI STYKU S KŮŽÍ (nebo s vlasy): Veškeré kontaminované části oděvu okamžitě svlékněte. Opláchněte kůži vodou/osprchujte.
P501 Odstraňte obsah a obal jako nebezpečný odpad.
EUH208 Obsahuje polyhexamethylen guanidinhydrochlorid. Může vyvolat alergickou reakci.
EUH 210 Na vyžádání je k dispozici bezpečnostní list

Používejte biocidní přípravky bezpečně. Před použitím si vždy přečtěte údaje na obalu a připojené informace o přípravku.

 


Doprava zdarma od 2000 Kč