PROdezi SANITÁRNÍ 1l - odstraňovač vodního kamene - bezchlórová dezinfekce povrchů

Původní cena s DPH:  
280,- s DPH
231,- Kč bez DPH

Ks    
Kód: PD 02
Dostupnost: skladem


PROdezi SANITÁRNÍ 1l - odstraňovač vodního kamene - bezchlórová dezinfekce povrchů

PROdezi SANITARNÍ 1l - jedná se o čistící a dezinfekční prostředek na veškerou sanitu jako jsou umyvadlové baterie, umyvadla, záchody, sprchové kouty, kachličky, keramika . Odstraňuje vodní kámen, nečistoty, skvrny a zabraňuje usazování nečistot.

Účinky baktericidní, virucidní, fungicidní a protikvasinkové.Zanechává příjemnou vůni s dlohotrvajícím účinkem. Neředí se.


Použití jako náhradní náplň.
Nalejte 500 ml dezinfekčního roztoku z náhradní náplně do originálního rozprašovače PROdezi SANITÁRNI následujícím způsobem:
- Otočte hlavicku rozprašovače o 90° směrem doleva.
- Vytáhněte hlavičku rozprašovače směrem nahoru.
- Nalejte originální náplň do rozprašovače.
- Nasaďte hlavičku na rozprašovač.
- Otočte hlavičku rozprašovače o 90° směrem doprava.
- Rozprašovač je opět připravený na použití.

 

Bezpečnost a první pomoc

VAROVÁNÍ

H319 Způsobuje vážné podráždění očí.
H412 Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.
P102 Uchovávejte mimo dosah dětí.
P280 Používejte ochranné rukavice/ochranné brýle
P305+P351+P338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně oplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.
P302+P352 PŘI STYKU S KŮŽÍ: Omyjte velkým množstvím vody
P501 Odstraňte obsah a obal v souladu s předpisy
EUH208 Obsahuje polyhexamethylenguanidinhydrochlorid. Může vyvolat alergickou reakci.
Obsahuje: méně než 5% neiontové povrchově aktivní látky; parfémy; desinfekční prostředky
Účinná látka: Alkyl(C12-16)dimethylbenzylammoniumchlorid 0,175 g/100 g

Používejte biocidní přípravky bezpečně. Před použitím si vždy přečtěte údaje na obalu a připojené informace o přípravku.


Doprava zdarma od 2000 Kč