PROdezi PROFI - DEZINFEKCE PRAČEK 5l

Původní cena s DPH:  
3 350,- s DPH
2 769,- Kč bez DPH

Ks    
Kód: PD 57
Dostupnost: skladem


PROdezi PROFI - DEZINFEKCE PRAČEK 5l

PROdezi PROFI - DEZINFEKCE PRAČEK  je  bezchlórový koncentrovaný tekutý dezinfekční prostředek určený pro dezinfekci v domácnosti, průmyslu, ubytovacích zařízeních, školství, ve zdravotnických zařízeních, sportovních a jiných zařízeních. Odstraňuje nepříjemné organické zápachy a má silný, dlouhotrvající antibakteriální účinek.

Návod na použití a dávkování: K dezinfekci pračky nalijte 100 ml přípravku do otvoru pro aviváž. Nepřidávejte žádný jiný přípravek. Nastavte čistící cyklus ( prací cyklus).

Dezinfekci pračky provádějte minimálně 1x za měsíc.

 

Bezpečnost a první pomoc

VAROVÁNÍ

H317 Může vyvolat alergickou kožní reakci.
H319 Způsobuje vážné podráždění očí.
H412 Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky. P102 Uchovávejte mimo dosah dětí.
P102 Uchovávejte mimo dosah dětí.
P280
 Používejte ochranné rukavice a ochranné brýle

P305+P351+P338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně oplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.
P302+P352 PŘI STYKU S KŮŽÍ: Omyjte velkým množstvím vody.
P501 Odstraňte obsah a obal jako nebezpečný odpad.
EUH208 Obsahuje polyhexamethylen guanidinhydrochlorid. Může vyvolat alergickou reakci.
Obsahuje: polyhexamethylenguanidinhydrochlorid; méně než 5% neiontové povrchově aktivní látky; parfémy; desinfekční prostředky

Účinná látka: Alkyl(C12-16)dimethylbenzylammoniumchlorid 0,25 g/100 g

Používejte biocidní přípravky bezpečně. Před použitím si vždy přečtěte údaje na obalu a připojené informace o přípravku.


Doprava zdarma od 2000 Kč