PROdezi POOL Cleaner 5l bezchlórová chemie - čistič vířivek

Původní cena s DPH:  
1 539,- s DPH
1 272,- Kč bez DPH

Ks    
Kód: PW 15
Dostupnost: skladem


PROdezi POOL Cleaner 5l bezchlórová chemie - čistič vířivek

PROdezi POOL Cleaner 
Je čistící nepěnivý bezchlórový prostředek určený  pro kvalitní vyčištění vířivkových a perličkových van. Odstraňuje nečistoty usazující se v cirkulačním potrubí a tryskách

Způsob dávkování:
Aplikujte 200 – 250 ml na  m3 ( 1 000l )   do znečištěné vody ve vířivce před jejím vypuštění.

Zapněte  všechny vodní i vzduchové prvky vířivky nebo vany a nechte cirkulovat minimálně 5 – 10 minut.
Poté vypusťte vodu,opláchněte stěny vířivky a můžete napouštět novou vodu.

 

Bezpečnost a první pomoc:

Nebezpečí

H314 Způsobuje těžké poleptání kůže a poškození očí.
H290 Může být korozivní pro kovy.
P102 Uchovávejte mimo dosah dětí.
P264 Po manipulaci důkladně omyjte ruce.
P280 Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít.
P301+P330+P331: PŘI POŽITÍ: Vypláchněte ústa. NEVYVOLÁVEJTE zvracení.
P303+ P361+ P353: PŘI STYKU S KŮŽÍ (nebo s vlasy): Veškeré kontaminované části oděvu okamžitě svlékněte. Opláchněte kůži vodou [nebo osprchujte].
P305+P351+P338+P310: PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve  vyplachování. Okamžitě volejte lékaře.
EUH208 Obsahuje polyhexamethylenguanidinhydrochlorid. Může vyvolat alergickou reakci.
Obsahuje: hydroxid draselný;1-Heptanol, 2-propyl- , 7EO

Používejte biocidní přípravky bezpečně. Před použitím si vždy přečtěte údaje na obalu a připojené informace o přípravku.


Doprava zdarma od 2000 Kč