PROdezi POOL 5l - bezchlórová bazénová chemie

Původní cena s DPH:  
1 455,- s DPH
1 202,- Kč bez DPH

Ks    
Kód: PDP 07
Dostupnost: skladem


PROdezi POOL 5l - bezchlórová bazénová chemie

PROdezi  POOL 
Bezchlórová bazénová chemie PROdezi POOL je koncentrovaný bezchlórový prostředek určený pro dezinfekci bazénové vody v malých domácích nafukovacích bazénech pro celé léto.
Ošetřená bazénová voda není cítit po chlóru, nedráždí oči a neničí plavky. Je nejlepší volbou do bazénů pro malé děti a alergiky

Příklady dávkování PROdezi POOL:

Po prvním napuštění bazénu a dále každou neděli večer
Bazén Ø2,44 x 0,66 (2,3 m3 ) =   35ml PROdezi POOl    ( 0,3 dcl)
Bazén Ø3,05 x 0,76 (3,6 m3 ) =   55ml PROdezi POOl    ( 0,5 dcl)
Bazén Ø3,66 x 0,76 (5,6 m3 ) =   84ml PROdezi POOl    ( 0,8 dcl)

Způsob dávkování:
Běžné dávkování 15ml /1m3 (1.000 l) vody každých 7 dnů. Při silném znečištění 30ml / 1m3.
Dávku PROdezi POOL  promíchejte s vodou o teplotě > 20°C v nádobě cca 5litrů a poté roztok rozlijte po hladině vody .
Případně roztok přímo aplikujte do skimmeru nebo vyrovnávací nádrže.
Ošetření provádějte bez přítomnosti osob v bazénu a při zapnuté cirkulaci.
Důležité je pravidelně kontrolovat pH pro udržení kvality vody.

Doporučení:
Nezbytnou součástí pro kvalitní vodu je pravidlo „ Když budu aplikovat PROdezi POOL, tak budu ten den aplikovat i PROdezi Oxi“

 

Bezpečnost a první pomoc:

Nebezpečí

H412 Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.
P102 Uchovávejte mimo dosah dětí.
P305+P351+P338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně oplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.
P302+P352 PŘI STYKU S KŮŽÍ: Omyjte velkým množstvím vody
EUH208 Obsahuje polyhexamethylen guanidinhydrochlorid. Může vyvolat alergickou reakci.
Obsahuje: méně než 5% neiontové povrchově aktivní látky; parfémy; desinfekční prostředky
Účinná látka: alkyl(C12-C16) benzyl(dimethyl)amonium chlorid 0,150 g/100 g

Používejte biocidní přípravky bezpečně. Před použitím si vždy přečtěte údaje na obalu a připojené informace o přípravku.


Doprava zdarma od 2000 Kč