PROdezi CLEAN WC gel 0,75l- čistič sanitární keramiky

Původní cena s DPH:  
59,- s DPH
49,- Kč bez DPH

Ks    
Kód: PDC 40
Dostupnost: skladem


Varianty produktů:

PROdezi CLEAN WC gel 0,75l- čistič sanitární keramiky

WC Gel - čistič sanitární keramiky

 

Bezpečnost a první pomoc

VAROVÁNÍ

H315 Dráždí kůži.
H319 Způsobuje vážné podráždění očí.
P102 Uchovávejte mimo dosah dětí.
P280 Používejte ochranné rukavice /ochranné brýle.
P302+P352 PŘI STYSKU S KŮŽÍ: Omyjte velkým množstvím vody a mýdla.
P305+P351+P338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.
P337+P313 Přetrvává-li podráždění očí: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření.

Nebezpečné složky: kyselina mravenčí (CAS: 64-18-6)
Obsah složek podle nařízeníRady (ES) 648/2004 o detergentech:
Složení: 5-15% kyselina mravenčí, <5% neiontové povrchově aktivní látky, parfém, Limonene, barvivo

Používejte biocidní přípravky bezpečně. Před použitím si vždy přečtěte údaje na obalu a připojené informace o přípravku.

 


Doprava zdarma od 2000 Kč