PROdezi Whirlpool 3l - bezchlórová bazénová chemie pro vířivky

Původní cena s DPH:  
1 070,- s DPH
884,- Kč bez DPH

Ks    
Kód: PW 06
Dostupnost: skladem


PROdezi Whirlpool 3l - bezchlórová bazénová chemie pro vířivky

PROdezi POOL Whirlpool 

Bezchlórová bazénová chemie PROdezi Whirpool je koncentrovaný bezchlórový  přípravek  pro dezinfekci  vody u všech druhů vířivek a vířivých van jak vnitřních tak i venkovních. Je vhodný i na profesionální použití.

Ošetřená bazénová voda není cítit po chlóru, nedráždí oči a neničí plavky

Způsob dávkování:
Upravte pH vody na úroveň 6,8-7,2.
Startovací dávku 250 ml/1 m3 aplikujte vždy po napuštění čerstvé vody přímo do vody ve vířivce.
Udržovací dávku 100 ml/1 m3 dávkujte 1x za 7 dní nejlépe vždy v neděli večer.

Dávkování provádějte při zapnuté cirkulaci, resp. tryskách a nechte dobře promíchat do celého objemu vířivky. Ošetření provádějte bez přítomnosti osob ve vířivce. Používat vířivku je možné po řádném promíchání vody. Pro dlouhodobé udržení kvality vody doporučujeme kombinovat s dávkováním oxidačního přípravku PROdezi POOL OXI podle návodu

 

Bezpečnost a první pomoc:

H412 Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.
P102 Uchovávejte mimo dosah dětí.
P305+P351+P338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně oplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.
P302+P352 PŘI STYKU S KŮŽÍ: Omyjte velkým množstvím vody.
EUH208 Obsahuje polyhexamethylen guanidinhydrochlorid. Může vyvolat alergickou reakci.
Obsahuje: méně než 5% neiontové povrchově aktivní látky; parfémy; desinfekční prostředky
Účinná látka: alkyl(C12-C16)benzyl(dimethyl)amonium-chloridy 0,10g/100g.

Používejte biocidní přípravky bezpečně. Před použitím si vždy přečtěte údaje na obalu a připojené informace o přípravku.


Doprava zdarma od 2000 Kč